Stelian Teodorescu

Absolvent al Academiei Tehnice Militare, al Facultăţii de Inginerie Aerospaţială din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti, al Cursului de masterat în domeniul "Diplomaţiei Apărării", în cadrul Universităţii "Lucian Blaga", din Sibiu, al Şcolii doctorale /domeniul "Ştiinţe Militare", în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare, "Carol I", din Bucureşti şi a altor cursuri postuniversitare de specializare, psihopedagogie şi de conducere strategică. 

A fost admis în cadrul Proiectului SmartSPODAS - „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe  militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”, în acest context participând la diverse activităţi de cercetare, printre acestea fiind şi cele organizate de CRISMART în Suedia.

Pe parcursul primei părţi a carierei a îndeplinit diverse funcţii de execuţie şi conducere în cadrul Statului Major al Forţelor Aeriene, iar în cea de a doua parte a carierei militare a îndeplinit funcţii de execuţie şi de conducere în cadrul Direcţiei de audit intern şi Direcţiei generale de informaţii a apărării.

A participat la misiuni internaţionale în Orientul Mijlociu şi Balcanii de Vest şi la alte activităţi de cooperare la nivel naţional şi în mediul multinaţional, dobândind experienţă profesională ca analist în domeniul relaţiilor internaţionale şi geopoliticii.
A desfăşurat activităţi didactice în mediul universitar (studii de licenţă şi postuniversitare) şi a coordonat activitatea editorială a Revistei INFOSFERA.

Graduate of the Military Technical Academy, the Faculty of Aerospace Engineering within the Polytechnic Institute in Bucharest, the Master Course "Defense Diplomacy" within the "Lucian Blaga" University in Sibiu, the Doctoral School / field "Military Sciences", within the National Defense University, "Carol I", in Bucharest and other postgraduate courses in specialization, psychopedagogy and strategic leadership.
He was admitted to the SmartSPODAS Project - Transnational network for integrated management of intelligent doctoral and postdoctoral research in the fields of "Military Sciences", "Security and Information" and "Public Order and National Security" - Continuing Education Program for Elite Researchers - "SmartSPODAS", in this context participating in various research activities, among them those organized by CRISMART in Sweden.
During the first part of his career he performed various execution and management functions within the Air Force Staff, and in the second part of his military career he performed execution and management functions within the Internal Audit Department and General Directorate of Defense Information.
He has participated in international missions in the Middle East and the Western Balkans and in other cooperation activities at national and multinational level, gaining professional experience as an analyst in the field of international relations and geopolitics. He carried out teaching activities in the university environment (undergraduate and postgraduate studies) and coordinated the editorial activity of INFOSFERA Magazine.

Articles by Stelian Teodorescu

Serbia’s new government ( 09 November 2020 13:50 )
WEST BALKANS – Special Report (January) ( 06 February 2020 13:12 )